ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Pobierz dokument

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kolbuszowa, dnia 23.03.2016 r.

PWŚ.1.2016

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące: „Opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich budynku kościoła oraz udostepnienia podziemnej krypty dla zwiedzających”

 

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej,
ul. Narutowicza 6, 36 – 100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie, tel. 501 642 579; www.kolegiata.kolbuszowa.pl

II. Nazwa zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich budynku kościoła oraz udostepnienia podziemnej krypty dla zwiedzających”

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji prac remontowo-konserwatorskich kościoła   położonego na działce ewidencyjnej nr 1478 w obrębie Kolbuszowa, które obejmuje:
  1. Remont kościoła i wymiany przeszkleń:
   • Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej kościoła,
   • Montaż nowych elementów więźby dachowej, konstrukcja wieżyczki,
   • Pokrycie dachu (wraz z kopułami i wieżyczką) blacha tytan cynk,
   • Wymiana zniszczonego ocieplenia,
   • Naprawa i impregnacja murów ścian szczytowych.
   • wymiana przeszkleń
  2. Instalacje elektryczne – wyprowadzenie na strych
  3. Udostępnienie krypty:
   • Odgruzowanie krypty
   • Wykonanie wejścia do krypty (schody), posadzki, ściany
   • Remont krypty - posadzki, ściany
   • Wykonanie oświetlania krypty i wejścia do krypty
   • Wyposażenie krypty
   • Monitoring krypty
   • Niezbędne przebudowy istniejącej infrastruktury

  4. Budynek Kościoła jest wpisany do Rejestru Zabytków prowadzonym przez Konserwatora Zabytków (decyzja UOZ – 4.5130.6.2015 z dnia 05.02.2016r.; nr rejestru A-1379)

    

 2. Teren zabudowy objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną przyjęte na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań urbanistyczno - architektonicznych połączonej z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego opracowania, jeżeli na etapie opracowania dokumentacji zaistnieją okoliczności nieprzewidziane w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia, opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. Sporządzona dokumentacja winna być zgodna z niżej wymienionymi aktami prawnymi:
  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 7. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. koncepcję urbanistyczno-architektoniczną i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego,
  2. koncepcję prac remontowych wraz z udostepnieniem krypty dla zwiedzających zaakceptowaną przez WZK w Przemyślu
  3. inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku kościoła wraz ze szczegółową inwentaryzacją więźby dachowej – 4 egz.
  4. ekspertyzę konstrukcyjno-mykologiczna poddasza i więźby dachowej – 4 egz.
  5. projekt zagospodarowania wraz z uzgodnieniem OUDP – 5 egz.
  6. projekt budowlany i wykonawczy remontu kościoła
  7. pełno branżowy projekt budowlany i wykonawczy udostępnienia krypty dla zwiedzających (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, monitoring, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna)
  8. projekt organizacji pracy przy wymianie dachu i zabezpieczenia kościoła na czas remontu.
  9. zaopiniowanie projektu budowalnego przez rzeczoznawców do spraw: ppoż. i sanitarno-epidemiologicznych,
  10. sporządzenie karty informacyjnej do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych,
  11. uzyskanie pozwolenia na budowę,
  12. wykonanie innych niezbędnych opracowań w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, udzielenia zamówienia i zrealizowania inwestycji - 3 egz.,
  13. wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót w wersji papierowej
   w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie .ath lub innym pozwalającym na edycję w programie NormaPro,
  14. wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
   w 2 egz.
  15. sporządzenie tabeli równoważności (w przypadku użycia w projekcie i kosztorysach nazw własnych i znaków towarowych) – 2 egz.,
  16. sporządzenie wersji elektronicznej z zapisem na CD lub DVD (w formacie ogólnodostępnym: .pdf, .doc, .dwg) projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, szczegółowych specyfikacji technicznych i wszelkich uzgodnień),
  17. wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.
 8. Wszystkie dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.

IV. Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winień posiadać uprawienia budowlane. Za spełnienie warunku posiadania doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia postępowania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na remont zabytku (wpisanego do rejestru prowadzonego przez Konserwatora Zabytków).

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

 1. Koncepcja wraz z wyceną przybliżonych kosztów – 25.04.2016r.
 2. Całkowita realizacja przedmiotu zamówienia – 31.08.2016r.

VI. Warunki płatności:

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego po zakończeniu i odbiorze zadania. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.  Nie przewiduje się płatności pośrednich. Cena oferty brutto jest niezmienna niezależnie od obowiązującej stawki podatku VAT.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. formularz oferty - załącznik nr 1
  2. wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2
  3. dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 2,
  4. wymagane uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby Architektów RP/ Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną czcionką w sposób trwały.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wszystkich świętych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa terminie do 06.04.2015 r. do godziny 10:00. z dopiskiem na kopercie „Opracowanie dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich budynku kościoła oraz udostepnienia podziemnej krypty dla zwiedzających”.

IX. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:

Ks. Lucjan Szumierz – Proboszcz Parafii - tel. 501 642 579

X. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Podana cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

XI. Kryteria wyboru ofert: cena 100%. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaproponuje najniższą cenę na przedmiot zamówienia.

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyny.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.

W przypadku, kiedy najtańsza oferta nie będzie wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, a wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów przez pozostałych oferentów nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający nie będzie wzywał do wyjaśnienia lub uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

XIV. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną
i bezwarunkową akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.

 

Załączniki:

Planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja winna spełniać wymaganie wyżej wymienionego programu.