Aktualne wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup
Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy
poinformować wiernych:
1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać
w danej świątyni.
2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele
i święta nakazane.
3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co
do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt
małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień
powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do
przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych
miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie
z wiernymi).
6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej
z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych.
Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np.
konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.
Korzystając z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca
w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą
i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących. Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej
oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, udziela wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy
przestrzegać następujących zasad:
1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc
osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).
2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.
3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z
wyjątkiem sprawujących kult).
4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans
1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.
6. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20
w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska)
należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących
ilości osób w kościele.

W Kolegiacie pw. Wszystkich świętych w Kolbuszowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi może przebywać do 142 osób